Inklúzia – čo to v praxi anglického jazyka znamená?

Inklúzia – čo to v praxi anglického jazyka znamená?

Jazyk je jedným z najmocnejších nástrojov, ktoré ako ľudia máme. Umožňuje nám komunikovať svoje myšlienky, nápady a pocity s ostatnými. To, ako používame jazyk, však môže výrazne ovplyvniť postoje a presvedčenia spoločnosti voči určitým skupinám ľudí. Nielen anglický jazyk môže byť použitý na presadzovanie alebo marenie rovnakých práv, a preto by sme si mali byť vedomí toho ako hovoríme.

Ako rodičia chceme pre naše deti to najlepšie, vrátane toho, že ich učíme byť úctivými ľuďmi. Kľúčovou súčasťou je pochopenie sily jazyka a toho ako formuje naše myšlienky a  vnímanie. Anglický jazyk sa vyvinul a spolu s ním aj naše chápanie dôležitosti používania inkluzívnych a rešpektujúcich výrazov.

Niektoré anglické slová majú neobjektívne dôsledky alebo boli v iných jazykoch zmenené s nepriateľským, či urážlivým významom. Iné slová môžu napríklad spôsobiť, že sa ľudia budú cítiť vynechaní alebo rozrušení. Použitie slova ako „Mankind“ (v preklade ľudstvo, ale samostatné slovo MAN v angličtine znamená muž) môže znamenať, že ženy sú vylúčené zo spoločnosti. Namiesto toho používame výrazy ako “human race”, “humankind” alebo “humanity” (ľudstvo).

Evolúcia angličtiny

Historicky bola angličtina plná slov a fráz, ktoré nevedomky udržiavali stereotypy a posilňovali tradičné rodové roly. Bežne sa používajú výrazy ako “manpower” (pracovná sila) alebo “man a station” (obsadenie pracovnej pozície), ktoré zdôrazňujú mužský charakter pracoviska. V posledných rokoch sa však vynaložilo úsilie na prijatie inkluzívnejšieho jazyka. Pojem “manpower” bol nahradený výrazom “human resources” (ľudské zdroje), a “man a station” sa zmenil na “filling a position” (obsadenie pozície). [spacer height=”1px”] Mnohým profesiám boli pridelené rodovo špecifické tituly, ako napríklad “stewardesses” pre letušky alebo “fireman” pre hasičov. Tieto výrazy posilnili tradičné rodové roly a stigmatizovali tých, ktorí nezodpovedali stereotypu – napríklad nazývanie letušiek “stewardesses” sa vzťahovalo výlučne na ženské palubné posádky. Takýto rodovo špecifický názov posilnil stereotyp, že táto úloha bola určená predovšetkým ženám s imidžom atraktívnej mladej ženskej obsluhy počas letu. Výsledkom bolo, že letušky čelili stigme a domnienkam o svojej sexualite. Mnohí verili, že ak pracovali muži na týchto pozíciách, znamenalo to, že sú menej mužní ako ostatní muži. Keď si spoločnosť viac uvedomovala potrebu rodovo neutrálneho jazyka, začali sme tieto výrazy nahrádzať inkluzívnejšími alternatívami ako “flight attendant” alebo “cabin crew”. [spacer height=”1px”]

Mnohí z nás si stále myslia, že „teacher (učiteľ) “ je žena a že “headmaster (riaditeľ)” je zamračený starý muž. Lekárom alebo pedagógom však môže byť každý, bez ohľadu na pohlavie. Výhradne mužské povolania sú teraz otvorené pre všetkých, a preto to, čo bolo predtým označené ako „Fireman – hasič“, „Policeman – policajt“ a „headmaster – riaditeľ“, sa teraz inkluzívnejšie označuje ako “firefighter”, “police officer”, and “principal”. Tieto jazykové zmeny odrážajú rastúce povedomie o potrebe rodovo neutrálneho jazyka, podporujúc rozmanitosť a rovnosť v profesionálnom prostredí. [spacer height=”1px”]

Tento posun smerom k inkluzívnejšiemu jazyku presahuje názvy pracovných pozícií. Vyvinuli sa aj slová, ktorými označujeme napríklad ľudí s postihnutím. Namiesto toho, aby sme používali výrazy ako “handicapped – hendikepovaný“ alebo “disabled – zdravotne postihnutý“, teraz používame “person with a disability” – osoba so zdravotným postihnutím“, aby sme v prvom rade zdôraznili danú osobu, namiesto zameriavania sa na jej stav. Označovať niekoho ako “person with short stature” – osobu s nízkym vzrastom“ je úctivejšie ako používanie výrazov „“dwarf” alebo “midget”. – trpaslík“.

[spacer height=”1px”]

Slová ako „dumb“ (nemý) alebo „lame“ (chromý) majú negatívne konotácie a udržiavajú stereotypy o ľuďoch s problémami. Pojem „lame“ sa pôvodne používal na označenie osoby s ťažkosťami pri chôdzi alebo pohybe v dôsledku telesného postihnutia. Teraz sa však hovorovo používa vo význame “uncool”  alebo “boring” (nudný). V minulosti výraz „dumb“označoval niekoho, kto nemôže hovoriť alebo stíšiť sa. Používanie „dumb“ ako synonyma pre „hlúpy“ môže byť považované za urážlivé pre ľudí s poruchami reči. Poznať pôvod našich slov je nevyhnutné, aby sme nezranili niekoho city.

Etymológia alebo štúdium pôvodu a histórie slov, je fascinujúci spôsob, ako preskúmať vývin nášho jazyka. Pochopením koreňov slov ako “master of the house” and “woman – ktoré pôvodne znamenali „pán domu“ a „žena“ v starej nórčine – získame prehľad o historických a spoločenských vplyvoch, ktoré formovali náš jazyk. Toto pochopenie nám môže pomôcť rozpoznať kultúrne dôsledky nášho výberu slov a podporiť inkluzívnejšiu komunikáciu. Mnohí sa teraz rozhodujú pre rodovo neutrálne výrazy ako “partner” (partner) alebo “spouse” (manžel/ka), aby sa vyhli prevzatiu rodovej identity osôb. [spacer height=”1px”]

Podobne môžete povedať „parent“ (rodič) namiesto „mother“ (matka) alebo „father“ (otec), aby ste zvýraznili rodičovskú rolu namiesto pohlavia.

Keďže jazyk a spoločnosť sa vyvíjajú, je nevyhnutné byť informovaný o najrešpektujúcejších a najinkluzívnejších spôsoboch ako osloviť rôzne skupiny ľudí. Jedným z príkladov je výraz „Gipsy“, ktorý sa v minulosti používal na označenie Rómov hanlivým a urážlivým spôsobom. Používaním slov „Roma“ (Róm) alebo „Romani“ (Rómovia) sa môžeme vyhnúť udržiavaniu škodlivých stereotypov a prejaviť úctu k tejto rozmanitej a živej kultúre.

Evolúcia jazyka je o nahradení zastaraných a diskriminačných výrazov a pochopení historického kontextu bežných slov a fráz. Aj zdanlivo neškodné výroky, ako napríklad “Hip Hooray!” alebo “Eenie Meenie Miney Mo “, pochádzajú z rasistického prostredia. Napríklad hravá fráza “long time, no see” je všeobecne uznávaným ustáleným výrazom na pozdrav ľudí, ktorých sme už dlho nevideli. Pôvodne sa však používal na zosmiešňovanie lámanej angličtiny, ktorou hovorili čínsko-americkí prisťahovalci, ktorým by to stále mohlo pripadať urážlivé.

Úloha rodičov v spolupráci s Helen Doron English 

Ako rodičia sme zodpovední za to, aby sme učili svoje deti, aby boli rešpektované a inkluzívne, a jedným z najvýznamnejších spôsobov, ako to môžeme urobiť, je ísť príkladom v jazyku, ktorý používame.

Jazyk formuje naše chápanie sveta a ovplyvňuje naše interakcie s ostatnými. Uvedomením si potenciálneho vplyvu našich slov môžeme podporovať inkluzívnosť a rešpekt naprieč kultúrami. Výberom všezahrnujúceho a rešpektujúceho jazyka, spoznávaním histórie a kontextu konkrétnych slov a otvorenosťou voči spätnej väzbe od ostatných môžeme pomôcť čeliť diskriminačnému jazyku a vytvoriť inkluzívnejšiu a úctivejšiu komunikáciu. Vyžaduje si to neustály záväzok, reflexiu a ochotu učiť sa z rôznych skúseností ľudí okolo nás.

Helen Doron English sa zaviazala poskytovať pozitívne a inkluzívne skúsenosti s jazykovým vzdelávaním a podporovať inkluzívne používanie jazyka. Uvedomujúc si dôležitosť používania originálnych piesní prispôsobených našej vzdelávacej metodológii, ktorá zdôrazňuje význam hudby pri podpore osvojovania si jazyka, kognitívneho rozvoja a sociálno-emocionálneho rastu, vytvorili sme pre naše programy viac ako 1 000 originálnych piesní. Tieto piesne zoznamujú deti s anglickým jazykom hravou, pútavou a kultúrne ohľaduplnou formou. Náš Song Club poskytuje malým deťom platformu na učenie sa angličtiny online, zatiaľ čo počúvajú rôzne piesne, ktoré podporujú ideály rešpektu a tolerancie. Osvojením si inkluzívneho jazyka v našich každodenných rozhovoroch a prijatím záväzku Helen Doron English podporovať vzdelávacie prostredie môžeme prispieť k spravodlivejšiemu a rovnocennému svetu. Prostredníctvom uvedomelého výberu jazyka a vzdelávania môžeme budúcim generáciám umožniť pochopiť a oceniť rozmanitosť ľudských skúseností, čím pripravíme cestu pre súcitnejšiu, rešpektujúcejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť.