Počuli ste už pojem EKOLINGVISTIKA?

Počuli ste už pojem EKOLINGVISTIKA? A viete ako môže spôsob vyjadrovania sa ovplyvniť našu budúcnosť?

Ekologická lingvistika, alebo ekolingvistika skúma priame spojenie jazyka so životným prostredím. Táto veda sa zaoberá tým, ako jazyk ovplyvňuje spôsob uvažovania o prírode. Pri rozprávaní o životnom prostredí je dôležité zvoliť správne slová. Výskumníci totiž zistili, že čím rozmanitejšie jazyky používame, tým viac nás obklopujú rastliny a zvieratá. Niektoré pôvodné kultúry majú zvláštne spôsoby rozprávania o prírode, čím preukazujú svoj blízky vzťah k životnému prostrediu. Napríklad Eskimáci majú veľa výrazov pre slovo „snow – sneh“. Početné výrazy súvisiace so snehom v jazykoch Inuitov a Yupik zdôrazňujú vzájomné prepojenie medzi jazykom a prostredím, ktoré je kľúčovým zameraním ekolingvistiky.

Greenspeak: Ako rozprávate vy o svojom životnom prostredí?

 „Greenspeak“ je jazyk, ktorý používame, keď hovoríme o otázkach životného prostredia. Niekedy môžu slová, ktoré používame, problém ešte zhoršiť. Napríklad rozprávanie o „fighting pollution – boji so znečistením“ alebo „battling global warming – boji proti globálnemu otepľovaniu“ môže naznačovať, že ľudia nie sú zodpovední za tieto škodlivé činy proti prírode a že príroda nejako pracuje proti nám, a preto s ňou musíme bojovať. Keď používame presnejšie výrazy ako „stop industrial pollution – zastavme priemyselné znečistenie“, sme úprimnejší, pokiaľ ide o zdroj problému, a tiež dávame ľuďom šancu spojiť sa a pomôcť vyriešiť takéto ekologické problémy.

Naša voľba jazyka skreslila naše uvažovanie o „cene“ za ľudský pokrok. Napríklad slovné spojenie „economic growth  – ekonomický rast“ môžeme často preceňovať a vnímať príliš pozitívne, pretože rast je v prírode vnimaný pozitívne a prirodzene. Keď však tento termín aplikujeme na ekonomiku, môže to viesť k škodlivým vplyvom na prírodu. Naša spoločnosť rastie na úkor dažďových pralesov, modrých oceánov a prosperujúcej divočiny.

My v Helen Doron English vnímame svet ako „web of life – pavučinu života“, ktorá  nám pripomína, že všetko v prírode je prepojené, ako vlákna v sieti. Keď robíme niečo, čo ubližuje jednej časti prírody, môže to ovplyvniť celý ekosystém. Skvelým príkladom je momentálny problém so včelami. Včely sú v prírode veľmi dôležité, pretože pomáhajú rastlinám rásť a dávať nám plody. Opeľujú stromy a kvety, pre ktoré je tento proces životne dôležitý. Bohužiaľ, včely miznú kvôli problémom ako je strata biotopov, zmena klímy a škodlivé chemikálie. Strata včiel bude katastrofou pre rastliny, ktoré opeľujú, pre zvieratá, ktoré tieto rastliny požívajú a v neposlednom rade aj pre nás ako posledný článok v potravinovom reťazci.

Ako prakticky využívame angličtinu na pomoc životnému prostrediu?

Angličtina je globálny jazyk a ako taký môže zmeniť spôsob, akým ľudia uvažujú o životnom prostredí. Môže nám pomôcť spolupracovať pri hľadaní lepších spôsobov diskusie a riešenia environmentálnych problémov. Iste sa zhodneme, že najlepšie je začať s našimi deťmi, aby sme zmenili spôsob akým ľudia po anglicky myslia a hovoria.

V Helen Doron English učíme študentov vo veku 0-19 rokov používať jazyk, ktorý podporuje tímovú prácu a komunitné úsilie o ochranu nášho spoločného prostredia. To im pomáha stať sa lepšími zástancami udržateľnej budúcnosti. Vďaka angličtine sú v spojení so svetom a to im umožňuje čítať, skúmať, zdieľať nápady a pracovať s ľuďmi z rôznych prostredí. Môžu sa stať lídrami, ktorí môžu zmeniť svet. Napríklad aj kurzom pre tínedžerov s názvom „It’s Always Debatable“, kde študenti skúmajú témy ako pokuty za nerecyklovanie, vegánstvo a domáce zvieratá. Tým, že študentov učíme umeniu debaty, vybavujeme ich zručnosťami potrebnými na obhajovanie hodnôt, ktoré nadobudli počas pobytu v Helen Doron English, vrátane ochrany životného prostredia.

Čo je našim cieľom? 

  • začlenenie environmentálnych tém do pútavých a interaktívnych hodín
  • vzdelávacie materiály a aktivity zamerané na životné prostredie
  • ekologicky uvedomelý slovník a frázy, ktoré im umožnia vyjadriť svoje obavy a obhajovať zmenu
  • náš vzdelávací program „World Of Wonders s tematikou prírody a ekológie
  • vychovať generáciu študentov, ktorí vedia po anglicky a zároveň im záleží na ochrane životného prostredia

generácia ľudí ohľaduplná k životnému prostrediu hovoriaca skvelou angličtinou

Študenti angličtiny Helen Doron English sa tiež zúčastňujú iniciatív, ktoré zvyšujú povedomie o ohrozených druhoch, ako je kampaň na ochranu orangutanov, Prostredníctvom týchto projektov sa študenti dozvedia o dôležitosti ochrany životného prostredia a zároveň zlepšujú svoje znalosti anglického jazyka. V Taliansku sa naši študenti zúčastnili národného „Green Future Day“, podujatia, ktoré ich učí o ekologických praktikách.

Prečo je to tak dôležité?

Jazyk je dôležitý pre formovanie našich postojov k životnému prostrediu. Mali by sme premýšľať o anglických slovách alebo frázach, ktoré sťažujú pochopenie spojenia medzi ľuďmi a prírodou. Napríklad výraz “Tree Hugger / Objímač stromov” môže byť použitý pozitívne alebo negatívne, v závislosti od toho, ako sa používa. Majme na pamäti, že si vždy môžeme vybrať jazyk, ktorý vyjadruje rešpekt a pozitívny postoj k životnému prostrediu a tým, ktorí sa ho snažia chrániť. Používanie výrazov ako „nature lover – milovník prírody“, „eco-friendly – ekologický“ alebo „friend of the earth – priateľ zeme“ môže pomôcť zmeniť spôsob, akým ľudia uvažujú o životnom prostredí, a podporiť zodpovednejší prístup.

Poukazujeme na 5  najčastejšie využívaných anglických fráz, ktoré bagatelizujú spojenie človeka s prírodou

“Natural Resources – Prírodné zdroje“: Tento výraz označuje prírodu ako súbor komodít na ľudské použitie. Alternatívnym pojmom by mohli byť „”natural gifts – prirodzené dary“ alebo „earth’s bounty – odmena zeme“, ktoré zdôrazňujú vzájomné prepojenie medzi ľuďmi a prírodou a podporujú vďačnosť a správcovstvo. [spacer height=”1px”]

Battle Global Warming – boj s globálnym otepľovaním“: Toto je bežne používaná fráza, ale nemusí to byť najlepší spôsob pre opísanie problému. Pojem „battle – boj“ naznačuje nepriateľský postoj proti súperovi, pričom na vlastnej koži je globálne otepľovanie komplexný a mnohostranný problém, ktorý si vyžaduje spoluprácu a inovatívne riešenia. Namiesto toho by sme mohli použiť proaktívnejšie výrazy, ako napríklad „solving global warming  – riešenie globálneho otepľovania“ alebo „slowing down global warming – spomalenie globálneho otepľovania“. [spacer height=”1px”]

Man vs. Wild  – človek verzus príroda”: Táto fráza často posilňuje myšlienku- BUĎ ľudia, ALEBO príroda, čo vedie k zmýšľaniu súťaživosti a konfliktu. Používanie pozitívnejších alternatív môže podporiť harmóniu a prepojenie medzi ľuďmi a prírodou. Výrazy ako „Nature Lover – milovník prírody “ zdôrazňujú dôležitosť rešpektovania a starostlivosti o životné prostredie a jeho obyvateľov. [spacer height=”1px”]

Taming the Wilderness – krotenie divočiny“: Táto fráza naznačuje, že príroda je niečo divoké a neposlušné, čo treba ovládať ľuďmi. Namiesto toho by sme mohli použiť výrazy ako „embracing the wild – objímať divočinu“ alebo „living in harmony with nature – žiť v harmónii s prírodou“, aby sme zdôraznili dôležitosť oceňovania prírodného sveta a prispôsobovania sa mu, a nie snahy ho ovládnuť. [spacer height=”1px”]

Conquering Nature – dobývanie prírody“: Tento výraz znamená, že príroda je protivník, ktorého porazí ľudská vynaliezavosť. Ekologickejšou alternatívou môže byť „coexist with nature  – koexistencia s prírodou“, „working with nature  – práca s prírodou“ alebo „partnering with nature  – partnerstvo s prírodou“, ktoré podporuje spoluprácu a vzájomnú podporu medzi ľuďmi a životným prostredím.

[spacer height=”1px”]

Prijatím alternatívnych pojmov, ktoré podporujú ekologickejšie vnímanie, môžeme podporiť rozvoj zdravšieho a udržateľnejšieho vzťahu k prírode, a to ako v našom každodennom živote, tak aj v hodnotách, ktoré vštepujeme našim deťom prostredníctvom vzdelávania.