Helen Doron a rozvoj kognitívnych schopností

So synom Matúšom pravidelne navštevujeme hodiny angličtiny v centre Helen Doron. Matúš, rovnako ako všetky deti, ktoré sa na hodinách stretávajú a spoločne sa učia cudzí jazyk pre nich prirodzenou formou, sú ešte škôlkari. Práve predškolský vek je obdobie, kedy sa dieťaťu naplno rozvíja fantázia, intuitívne premýšľanie a logika. Z psychologického hľadiska je tiež obdobím poznávacích procesov. Práve tu sa otvára priestor a potenciál pre rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa.

Psychológ Benjamin Bloom, ktorý v čase zostavenia svojej slávnej taxonómie výchovných cieľov pôsobil na univerzite v Chicagu, považuje práve toto obdobie vývoja človeka za najdôležitejšie pre to, aby sa človek „naučil učiť sa“. To, aké návyky si voči učeniu vypestujeme už v predškolskom období, ovplyvňuje naše schopnosti a kognitívne zručnosti aj v dospelosti.

Metóda Helen Doron tieto kognitívne schopnosti rozvíja vďaka technike výučby cudzieho jazyka formou, ktorá na jednej strane dáva priestor detskej hre a sebarealizácii, no zároveň pre dieťa stanovuje aj určitý režim. Deti sú týmto spôsobom nenásilne konfrontované s režimom vzdelávacích inštitúcií, pričom na vyučovanie sa vždy veľmi tešia. Veľmi pozitívnym prínosom metódy Helen Doron je teda aj toto – deti sa naučia tešiť na to, ako sa budú učiť. Získavajú tak pozitívny postoj k učeniu, ktoré nevnímajú ako povinnosť alebo niečo stresujúce a nepríjemné, ale práve naopak.

Helen Doron English nielen napĺňa ich detské potreby ako sú hry, zábava alebo dostatok pozornosti od okolia, ale prispieva zároveň k pozitívnemu rozvoju ich osobnosti. Helen Doron rozvíja aj ich pozornosť a schopnosť koncentrácie. Deti si uvedomujú, že sú v kolektíve a je dôležité, aby sa sústredili na to, čo sa pani učiteľka pýta. Aby sa naučili niečo nové, musia sa na to sústrediť a vyvinúť určitú kognitívnu aktivitu. Keďže celé učivo a všetky témy sú prispôsobené deťom, ich veku a záujmom, nemajú problém zapamätať si väčšinu vecí, ktoré na hodine odzneli a ktoré sa v ten deň naučili. Výučbou je tak podporený aj rozvoj ich pamäťových schopností. Opomenúť nemôžeme ani rozvoj ich slovnej zásoby v cudzom jazyku, ktorá je primeraná ich veku.

Veľké plus u mňa Helen Doron výučba získala aj za to, že deti nie sú pokarhané, keď niečo nevedia. Ak však vedia správne odpovedať, sú ocenené a pochválené. Samé tak majú motiváciu zlepšovať sa, keď pozorujú svoje okolie a spoznávajú vlastné schopnosti.

Z hodín Helen Doron si môže dieťa odniesť len skvelé zážitky a nové vedomosti, rodičia zase radosť zo svojich detí.

Mgr. Silvia Langermann, Ltc.,

psychologička, life coach