Helen Doron a pozitívna motivácia

Spätná väzba od rodičov je pre dieťa tou najsilnejšou motiváciou

V predškolskom veku je sebahodnotenie dieťaťa závislé od druhých, keďže ono samo ešte nie je schopné skutočnej sebareflexie a sebahodnotenia. Rozvíjanie sebavedomia dieťaťa je preto výrazne podporované (alebo aj naopak, deformované) autoritami, ktorými sú rodičia či vyučujúci.

Úspech metódy Helen Doron spočíva práve v jej pridanej hodnote, ktorou je pozitívna a veľmi silná motivácia – spätná väzba vyučujúceho a najmä rodiča. Spätnou väzbou a pozitívnou reakciou je dieťa motivované k ďalšiemu výkonu: k rozprávaniu, pozornému počúvaniu, k interakcii s druhými a k zapájaniu sa do ďalších aktivít. Dieťa tak získava pocit úspechu. Vie, aké to je cítiť sa úspešný a aj tento pocit úspechu samotný je pre dieťa motiváciou.

Osvojovanie si cudzieho jazyka od detstva je predpokladom k úspešnému napredovaniu

Mnoho rodičov sa pýta, či je vhodné učiť dieťa už od útleho veku cudzí jazyk popri materinskom. Helen Doron je založená na výučbe cudzieho jazyka prirodzeným spôsobom. To znamená, že tak, ako sa dieťa učí myslieť a poznávať v materinskej reči, tak sa učí a osvojuje si slová a frázy aj v cudzej reči pomocou jednoduchých a zábavných pesničiek, riekaniek, básničiek či obrázkov.

Dieťa vďaka tomuto prístupu, ktorý je založený na zákonitostiach jeho vnímania a učenia v tomto veku, nemá pocit povinnosti, ani nie je nijakým spôsobom ochudobnené o dokonalé poznanie materského jazyka. Predstavte si situáciu, ktorá je dnes relatívne bežná – matka dieťaťa je Francúzska, otec Angličan. Doma s dieťaťom komunikujú obaja rodičia v oboch jazykoch. Vieme, že dnes znalosť viacerých jazykov predstavuje len veľkú výhodu, negatíva by sme hľadali ťažko.

Často premýšľame, aké voľnočasové aktivity by boli pre naše dieťa vhodné. Jednoznačne medzi ne patrí šport ako súčasť zdravého životného štýlu a rozvoj motorických schopností. Tiež nejaký umelecký krúžok, ktorý prispieva k rozvoju kreativity dieťaťa. Prečo medzi ne nezaradiť aj hravú výučbu cudzej reči a neuľahčiť tak svojmu dieťaťu jej učenie, ktoré preň bude o pár rokov tak či tak povinné – a možno nie práve najjednoduchšie?

Počula som o mnohých prípadoch, keď sa dospelí ľudia prihlásili na jazykový kurz a od lektora požadovali, aby ich naučil v priebehu dvoch až troch mesiacov perfektne po anglicky, pretože sa to vraj tak rýchlo dá. Aj na mnohých knihách si môžete všimnúť slogany typu Anglicky za dva týždne! a podobne. Avšak nie len v prípade detí treba jazyk najprv počúvať, porozumieť mu a až potom začať rozprávať. Chybou pri učení cudzieho jazyka je bifľovanie slovíčok – na jeho aktívne počúvanie tak nemáme čas. Dieťa, ktoré všetko veľmi citlivo vníma, však tento priestor dostane pri učení sa cudzieho jazyka metódou Helen Doron. Najprv počúva, vníma a snaží sa pochopiť. Až potom, keď je už vhodný čas, je pozitívne motivované k tomu, aby začalo postupne hovoriť a zapájať sa do aktivít v danom jazyku. Týmto spôsobom dieťa získava pestrú slovnú zásobu a výskumy potvrdzujú, že verbálna inteligencia detí, ktoré rozumejú aj inému jazyku popri materinskom, je podstatne vyššia.

Na učenie nie sme nikdy príliš mladí, ani príliš starí. Pre dieťa je však práve učenie každodennou a najprirodzenejšou súčasťou života od jeho narodenia. Je preto výhodou, ak mu v jeho učení a poznávaní čo najskôr pootvoríme dvere poznania a ukážeme všetky jeho možnosti.

Mgr. Silvia Langermann, Ltc.,

psychologička, life coach