Prečo je viac ako jeden spôsob učenia angličtiny (a prečo na tom záleží)?

Vráťte sa v mysli späť do svojich školských čias. Je možné, že ste sedeli v triede pozerajúc vpred celé hodiny. Možno váš učiteľ veľa rozprával, písal niečo na tabuľu a diktoval poznámky. Ale čo vy? Bolo pre vás jednoduché vstrebať informácie a porozumieť im? Strávili ste celý deň snívaním, čmáraním alebo opisovaním učiva pomocou rôznych zvýrazňovačov?

Keďže nikto z nás nevyzerá rovnako, ani sa neučíme rovnakým spôsobom. Máme rôzne štýly učenia. A tieto učebné štýly majú významný vplyv na našu schopnosť porozumieť a zapamätať si novú informáciu alebo osvojiť si nový jazyk.

Správanie dieťaťa v triede môže prezradiť veľa o jeho (alebo jej) štýle učenia. Všeobecne používaný model je VAK, ktorý zastupuje vizuálny, auditívny a kinestetický štýl učenia.

Vizuálni študenti sa učia pozeraním a čítaním, auditívni študenti sa učia počúvaním a rozprávaním a kinestetickí sa učia dotýkaním sa, pohybom a činnosťami. Takže vizuálni študenti sa radi učia prostredníctvom písaného jazyka (čítaním a písaním úloh), auditívni si často hovoria pre seba, pohybujú perami a čítajú nahlas, kým kinestetickým študentom sa vodí najlepšie, keď sa niečoho dotýkajú a pohybujú. Zaujímavé je, že väčšina detí funguje všetkými troma štýlmi, no zvyčajne neskôr uprednostňujú jeden alebo dva. VAK model poskytuje rýchly a ľahký posudok, ako odhadnúť učebný štýl dieťaťa, a čo je dôležitejšie, vytvoriť učebné metódy a zážitky, ktoré zodpovedajú danému štýlu.

Ako vyzerajú niektoré bežné ukazovatele učebných štýlov? Keď niečo niekoho učíte, zadávate vizuálnemu študentovi písaný návod, auditívnemu ústne pokyny a kinestetickému to predtým, než začne, predvediete. Môžete povedať: „Ukáž mi“, „Povedz mi“ a „Skús to“.

Ako môžu učitelia využiť svoju znalosť štýlov učenia v triede? Poskytovaním rozmanitých činností s ohľadom na rôzne potreby detí. Vizuálny študent sa rád díva a pozoruje – pozerá na obrázky, pomôcky a zobrazenia. Typické aktivity by mali obsahovať rýchle ukazovanie skupiny obrázkov, kým dieťa vymenúva, čo vidí, hry, v ktorých deti rozoznávajú karty, čo sme schovali (Čo chýba?) a pexeso.

Auditívny študent rád počúva a rozpráva – počúva hovorené slovo, pesničky, zvuky alebo hluky. Typické aktivity na hodine by mali obsahovať hry používajúce príkazy. Napríklad „telefón“ zahŕňa zadanie príkazu inému dieťaťu, ktoré to posiela ďalej. Posledné dieťa dostane príkaz a musí ukázať činnosť na základe pokynu. Ďalšou aktivitou je precvičovanie mozgu, ktoré si vyžaduje pohyb prekrižovaním častí tela, zatiaľ čo deti hovoria vety. (Toto je aj kinestetické cvičenie.)

Kinestetický študent má rád praktické zážitkové učenie (dotýkanie sa, cítenie, držanie), ktoré mu pomáhajú ľahko získať novú informáciu. Tu hrajú dôležitú rolu pesničky s pohybom. Deti robia príslušné pohyby počas spievania a zároveň si spájajú text piesne s významom. Pri pantomíme si deti berú karty z kôpky a napodobňujú ich, kým ostatní hádajú slovíčka. Pekné hry ako štafetový pretek či „slepá baba“ stimulujú deti k popísaniu objektu podľa jeho vlastností alebo podľa toho, ako ho cítia (hmatová stimulácia).

Znalosť angličtiny dnes už nie je konkurenčnou výhodou, ale priam nevyhnutnosťou. Ak chcete, aby vaše dieťatko vedelo anglicky plynule a s ľahkosťou, nájdite si jazykovú školu angličtiny, ktorá zahŕňa všetky tri učebné štýly. Kurzy angličtiny pre deti by mali „šlapať“ a obsahovať šikovnú zmes vizuálnych, auditívnych a kinestetických aktivít, takže deti počas hodiny sedia, stoja, tancujú, spievajú, pohybujú sa a hrajú hry. Hlavné je udržať deti aktívne, zaujať a zabaviť ich, zatiaľ čo si osvojujú nové jazykové zručnosti. Je viac ako len jeden spôsob učenia sa angličtiny – rýchlo, ľahko a prirodzene. „Na našich hodinách sa zameriavame na rozvoj kognitívnych a komunikačných zručností detí podľa ich veku. Žiaden stres a bifľovanie, ale kreatívna hra so zapojením všetkých zmyslov dieťatka,“ hovorí Katalin Deák, metodologička jazykovej školy Helen Doron a dodáva: „Stačí sa len prihlásiť na ukážkovú hodinu zadarmo a osobne sa presvedčiť.“

Pre viac spôsobov, ako dať svojmu dieťatku náskok, navštívte vyučovacie centrum Helen Doron blízko Vás.