Všeobecné informácie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a školský poriadok (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvné vzťahy vznikajúce pri jazykovej výučbe medzi poskytovateľom služieb jazykového vzdelávania a neziskových mimoškolských aktivít, ktorým je spoločnosť OZ HelloGoodbye, Lichnerova 33, 903 01  Senec, IČO: 52601544 (ďalej len „Poskytovateľ“) a študentom, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba, prípadne zákonný zástupca fyzickej osoby, ak je študentom osoba mladšia ako 18 rokov (ďalej len „Objednávateľ“) a sú pre obidve zúčastnené strany záväzné.

Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká:

 • vyplnením a podpísaním prihlášky na kurz angličtiny, pričom Objednávateľ svojim podpisom na prihláške vyjadruje súhlas s týmito VOP,
 • zaplatením zápisného poplatku,
 • potvrdením prihlášky Objednávateľa Poskytovateľom. Poskytovateľ môže potvrdiť prihlášku písomne, ústne, elektronicky alebo telefonicky.

 

Platby za kurz

 • Predmetom zmluvného vzťahu je poskytovanie jazykového vzdelávania Objednávateľovi. Poskytovateľ prihlási Objednávateľa do kurzu po zaplatení zápisného poplatku. Objednávateľ sa po potvrdení prihlášky Poskytovateľom zaväzuje platiť odmenu za vybraný jazykový kurz (ďalej len „školné“).
 • Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi platiť školné, ktorého výška je dohodnutá v prihláške na kurz.
 • Objednávateľ je povinný uhradiť zápisný poplatok a prvú splátku školného pred začiatkom kurzu. Akákoľvek platba zo strany Objednávateľa Poskytovateľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet Poskytovateľa alebo v deň skutočného prijatia príslušnej sumy v hotovosti Poskytovateľom. O termíne začiatku kurzu informuje Poskytovateľ Objednávateľa ústne, písomne, alebo elektronicky a v dostatočnom predstihu pred jeho začiatkom. Včasná úhrada zápisného poplatku Objednávateľom je podmienkou vzniku zmluvného vzťahu medzi ním a Poskytovateľom. Po prijatí zápisného poplatku Poskytovateľ rezervuje Objednávateľovi miesto vo vybranej skupine kurzu. Ďalšie platby školného sa Objednávateľ zaväzuje platiť v lehotách splatnosti podľa nižšie uvedeného.
 • Zápisný poplatok a školné platí Objednávateľ bankovým prevodom na účet IBAN: SK22 1111 0000 0015 8725 0002 s  účelom platby: meno a priezvisko dieťaťa. Prvé školné hradí Objednávateľ pred začiatkom kurzu, ďalšie splátky nastavením trvalého príkazu do desiateho (10.) dňa v príslušnom mesiaci.
 • Ak Objednávateľ nezaplatí školné riadne a včas, vzniká Poskytovateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z výšky školného a to za každý deň omeškania. Právo na náhradu škody a iné nároky Poskytovateľa nie sú týmto dotknuté, a to ani v prípade, ak výška škody presiahne výšku zmluvnej pokuty.
 • Pri oneskorenej platbe je úhrada od Objednávateľa zarátaná v tomto poradí: na zmluvnú pokutu, na príslušenstvo, na školné.

 

Storno podmienky a odstúpenie od zmluvy

 • Zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je určená počtom lekcií daného kurzu.
 • Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou, alebo v prípadoch uvedených právnymi predpismi. Za podstatné porušenie zmluvy sa považujú najmä prípady ak:
 • Poskytovateľ opakovane a závažne poruší povinnosti pri poskytovaní služby
 • Objednávateľ je v omeškaní s úhradou školného o viac ako 15 dní
 • ak Objednávateľ svojim konaním ohrozuje majetok, alebo Poskytovateľa alebo ostatných účastníkov kurzu alebo iným závažným spôsobom narušuje jeho priebeh.
 • Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení Poskytovateľovi. Zmluvné strany si navzájom nevracajú plnenia poskytnuté počas trvania zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.
 • V prípade doručenia písomného oznámenia najneskôr 7 dní pred zahájením výučby vzniká Poskytovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 20% z celkovej ceny jazykového kurzu uvedenej na prihláške. V prípade doručenia písomnej výpovede najneskôr 6 dní pred zahájením výučby vzniká Poskytovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny jazykového kurzu uvedenej na prihláške. V prípade doručenia písomnej výpovede v deň zahájenia kurzu má Poskytovateľ nárok na storno poplatok vo výške 100% z celkovej ceny kurzu uvedenej na prihláške.
 • K ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom môže prísť aj na základe dohody oboch zmluvných strán.
 • Ukončením zmluvného vzťahu nezanikajú práva a povinnosti dohodnuté medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktoré svojou povahou presahujú dobu jeho trvania.

 

Povinnosti Objednávateľa

 • V plnej výške a včas platiť školné, a to najneskôr do desiateho (10.) dňa príslušného mesiaca.
 • V priestoroch vyučovacieho centra nie je dovolené fajčiť, konzumovať potraviny, nápoje, hlasito používať mobilné telefóny, alebo iný spôsobom vyrušovať vyučovanie.
 • Upovedomiť Poskytvateľa alebo ním poverenú osobu, prípadne prevádzkovateľa vyučovacieho centra o zmene osobných údajov (t.j. zmena mena, telefónneho čísla, adresy a pod.), o zmene iných podstatných skutočností, prípadne o dlhodobej chorobe alebo o predčasnom ukončení dochádzky.

 

Organizácia vyučovania a prítomnosť študentov na vyučovaní

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo nezahájiť kurz v prípade nízkeho počtu uchádzačov. V takom prípade bude Objednávateľovi ponúknutý alternatívny kurz. Ak Objednávateľovi alternatívny kurz nebude vyhovovať, Poskytovateľ sa zaväzuje mu vrátiť zápisný poplatok v plnej výške.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo v závažných prípadoch zrušiť príslušný už prebiehajúci kurz. V takom prípade bude Objednávateľovi ponúknutý alternatívny kurz. Ak Objednávateľovi alternatívny kurz nebude vyhovovať, Poskytovateľ sa zaväzuje mu vrátiť školné v zodpovedajúcej výške už ním zaplatených nevyčerpaných mesiacov kurzu.
 • V prípade, ak sa kurz, alebo jeho časť neuskutoční z dôvodu na strane Poskytovateľa, vzniká Objednávateľovi nárok na bezplatný náhradný termín. V prípade neúčasti Objednávateľa na náhradnom termíne, nevzniká Objednávateľovi nárok na zľavu zo školného.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v jazykových kurzov, pričom môže ísť o zmenu spočívajúcu v zrušení kurzu, alebo jeho časti, organizačnú zmenu (zmena učebných plánov, zmena času a miesta konania kurzu, zmena lektora, zmena učebných pomôcok a plánov).
 • Poskytovateľ zaznamenáva účasť a neúčasť Objednávateľa na výučbe, pričom je oprávnený vyžadovať zaznamenanie jeho účasti na výučbe prostredníctvom prezenčnej listiny, ktorej kópiu je oprávnený uchovať pre svoje potreby. Prezenčnú listinu dá Objednávateľovi k nahliadnutiu v prípade požiadavky.
 • Vyučovanie prebieha vo vyučovacom centre Poskytovateľa v doobedňajších alebo poobedňajších hodinách, vždy podľa rozpisu kurzov. Dĺžka jednej vyučovacej hodiny je 45 alebo 60 minút v závislosti od typu kurzu.
 • Objednávateľ prichádza do vyučovacieho centra 5-10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny.
 • Po príchode do vyučovacieho centra sa Objednávateľ prezuje. Do vyučovacej miestnosti sa vstupuje v prezuvkách alebo bosý.
 • V priebehu vyučovania Objednávateľ bez vážnych dôvodov neopúšťa vyučovaciu miestnosť.

 

Náhrady zameškaných vyučovacích hodín

 • Nárok na náhradnú hodinu vzniká, ak je vymeškanie hodiny oznámené Poskytovateľovi alebo ním poverenej osobe najneskôr 24 hodín vopred a Objednávateľ má v plnej výške a včas zaplatené školné.
 • Počas trvania kurzu má Objednávateľ nárok na maximálne 4 náhradné hodiny pri splnení podmienky z bodu 5a.
 • Nárok na vyčerpanie náhradných hodín vzniká len v prípade dokončenia celého 10-mesačného kurzu.
 • Náhradné hodiny nie je možné prenášať z jedného kurzu do nasledujúceho.
 • Počas júna, z kapacitných dôvodov, sa môžu nahrádzať len hodiny vymeškané počas mája a júna.
 • V prípade ukončenia dochádzky v priebehu kurzu sa zaplatené školné nevracia.
 • Za zameškané hodiny sa školné nevracia.

 

Reklamačný poriadok

 • V prípade, ak má poskytnutá služba vady, Objednávateľ je povinný reklamovať vady poskytnutej služby bez zbytočného dokladu, najneskôr do 5 dní od poskytnutia služby. Nároky z vád uplatnených po uplynutí tejto lehoty zanikajú. Objednávateľ je povinný si uplatniť vady služby písomne s uvedením popisu služby a popisu vady.

 

Zľavy

 • Ak kurzy Helen Doron English navštevuje viac študentov z jednej domácnosti, druhý a ďalší člen získava 10% zľavu zo školného.

 

Zodpovednosť

 • Poskytovateľ nezodpovedá za nedosiahnutie špecifických jazykových cieľov študenta, ktoré súvisia s jazykovým kurzom.
 • Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zrušenie jazykových kurzov v dôvodu nepredvídateľných okolností.
 • Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľom, nezodpovedná Poskytovateľ za prípadné reklamácie z dôvodov, ktoré súvisia s porušením tejto povinnosti.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné dôsledky v súvislosti s porušením práv tretích osôb tým, že použije materiály predložené Objednávateľom.
 • Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú poskytnutím vadného plnenia zo zmluvy maximálne do výšky školného.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú dodržiavaním pokynov daných Objednávateľom a to aj v prípade, že nevhodnosť pokynov nezistil, alebo o ich nevhodnosti Objednávateľa neinformoval.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi z nerealizovania zmluvných záväzkov, ak sa tak stane z dôvodov, ktoré nemohol Poskytovateľ v čase uzatvorenia zmluvy predvídať.

 

Ochrana osobných údajov

 • Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami Nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady(EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade s týmito právnymi predpismi.
 • Poskytovateľ je sprostredkovateľom osobných údajov, ktoré sú mu Objednávateľom poskytnuté za účelom plnenia predmetu zmluvy.
 • Spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je zmluvnou požiadavkou pre účely plnenia predmetu zmluvy a v prípade ich neposkytnutia nie je možné plniť zmluvné dojednania, t.j. nie je možné poskytovať služby Poskytovateľa.
 • Objednávateľ má právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na presnosť osobných údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov.
 • Odvolaním súhlasu nie je dotknuté právo Poskytovateľa uplatňovať si svoje práva z tohto zmluvného vzťahu.
 • Osobné údaje Objednávateľa spracováva Poskytovateľ po dobu trvania zmluvného vzťahu. Po uplynutí tohto obdobia budú poskytnuté údaje vymazané.
 • Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke https://helendoron.sk/privacy-policy/.

 

Osobitné ustanovenia

 • Objednávateľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu Poskytovateľa nebude kontaktovať lektora Poskytovateľa vo veciach poskytovania akýchkoľvek služieb súvisiacich s výučbou alebo predmetom podnikania Poskytovateľa. Objednávateľ sa zaväzuje neprejednávať s lektorom záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok poskytovania jazykových kurzov. V prípade, ak lektor, ktorý zabezpečoval pre Poskytovateľa výučbu ukončí spoluprácu s Poskytovateľom a to bez ohľadu na spôsob jej ukončenia, Objednávateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania zmluvy a po dobu jedného roka po jej ukončení neuzatvorí bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa zmluvu o zabezpečení výučby s týmto lektorom, pričom takýto lektor nebude môcť byť ani poverenou osobou na vykonávanie jazykovej výučby pre Objednávateľa v prípade, ak by jazykovú výučbu zabezpečoval iný dodávateľ. Ak Objednávateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto bode, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2000 Eur, a to za každé jednotlivé porušenie. Právo na náhradu škody a iné nároky Poskytovateľa nie sú týmto dotknuté, a to ani v prípade, ak výška škody presiahne výšku zmluvnej pokuty.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu zmluvy s primeranou starostlivosťou. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, dôvodné a oprávnené požiadavky Objednávateľa, ak nebudú v rozpore s platnými právnymi predpisy alebo týmito VOP.

 

Záverečné ustanovenia

 • Objednávateľ prehlasuje, že si tieto VOP prečítal, porozumel im a na znak súhlasu s ich ustanoveniami ich podpísal, ako vyjadrenie svojej slobodnej a vážnej vôle.
 • Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
 • Zmluvné strany prehlasujú, že prípadné spory budú prednostne riešiť vzájomnými rokovaniami.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť na tretie osoby akékoľvek pohľadávky voči Poskytovateľovi bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa.
 • Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných právnych predpisov.
 • Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto VOP, pričom každú zmenu oznámi Objednávateľovi jedným z nasledovných spôsobov: osobne, poštou, elektronickou poštou, zverejnením prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa a to spolu s uvedeným dňa účinnosti zmeny. O spôsobe oznámenia zmeny Objednávateľovi rozhoduje Poskytovateľ. Objednávateľ je oprávnený v lehote do 30 dní od účinnosti zmeny vyjadriť svoj nesúhlas, pričom v takomto prípade sa budú právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom riadiť VOP platnými pred zmenou. Pokiaľ Objednávateľ nevyjadrí svoj nesúhlas so zmenou do 30 dní od jej účinnosti, platí, že so zmenou súhlasí.

 

Tieto VOP sú platné a účinné od 1. septembra 2022.