Podpora empatie a tolerancie

Ako rodičia všetci túžime vychovať milé, úctivé a empatické deti, ktoré sa dokážu ľahko orientovať v globalizovanom svete. Výučba empatie a tolerancie sa v našej rýchlo sa rozvíjajúcej a multikultúrnej spoločnosti stala kľúčovou. Tým, že svojim deťom vštepujeme tieto vlastnosti, vybavujeme ich nástrojmi na pochopenie a akceptovanie druhých, čím podporujeme inkluzívnejšiu a harmonickejšiu budúcnosť ako súcitných ľudských bytostí.

Empatia je schopnosť porozumieť a zdieľať pocity druhých. Presahuje súcit alebo ľútosť a zahŕňa skutočné vžitie sa do kože niekoho iného, rozpoznanie jeho emócií a empatickú odpoveď. Prostredníctvom empatie sa môžeme skutočne spojiť s ostatnými a vybudovať zmysluplné vzťahy.

Deti prirodzene začínajú svoj život s perspektívou zameranou na seba, keďže ich potreby a túžby sa dostávajú do centra pozornosti. Našou úlohou ako rodičov a vychovávateľov je však viesť ich k empatii a podporovať ich rast v empatických jednotlivcov.

Rodičia zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní emocionálneho vývoja svojich detí. Modelovaním empatie v našich interakciách a každodennom živote poskytujeme našim deťom silný príklad. Preukázanie láskavosti, porozumenia a empatie voči ostatným pomáha deťom presvedčiť sa o pozitívnom vplyve empatie na vzťahy a komunity z prvej ruky.

Učitelia tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri výchove empatie vo vzdelávacom prostredí. Vytvorením prostredia v triede, ktoré podporuje porozumenie a rešpekt, môžu pedagógovia u svojich študentov podporiť pocit prijatia. Zapájanie sa do aktivít, ktoré podporujú zaujatie perspektívy, ako je hranie rolí alebo diskusia o scenároch zo skutočného života, pomáha deťom rozvíjať empatiu zvažovaním rôznych uhlov pohľadu a rozpoznávaním emócií a potrieb iných.

Zatiaľ čo empatia sa zameriava na pochopenie a zdieľanie pocitov druhých, tolerancia ju dopĺňa prijímaním rozdielov a rešpektovaním rôznych pohľadov. Výučba tolerancie je nevyhnutná pri budovaní mostov porozumenia a podpore harmonických vzťahov v dnešnom rôznorodom a prepojenom svete.

Deti sa v každodennom živote stretávajú s nespočetnými možnosťami na precvičenie tolerancie. Môže to byť prijatie spolužiaka s odlišným kultúrnym zázemím, prejavenie láskavosti rovesníkovi, ktorý čelí výzvam, alebo ocenenie jedinečných vlastností a talentov svojich priateľov. Tým, že učíme deti prijímať rozmanitosť a rešpektovať individuálne rozdiely, vybavujeme ich zručnosťami, aby sa im darilo v multikultúrnej spoločnosti.

Empatia a tolerancia sú vzájomne prepojené vlastnosti. Keď sa u detí vyvinie empatia, budú mať väčšiu tendenciu prijať rozdiely, čím sa stanú tolerantnejšími k ostatným. Pochopenie pocitov a skúseností iných ľudí umožňuje deťom vidieť za hranice ich perspektív a oceniť bohatstvo rozmanitosti.

Tu zohráva významnú úlohu výučba angličtiny ako druhého jazyka. Učenie sa angličtiny ako medzinárodného jazyka otvára dvere novým kultúram, perspektívam a skúsenostiam. Prostredníctvom angličtiny sa deti stretávajú s príbehmi, piesňami a diskusiami, ktoré zvýrazňujú rôzne prostredia, podporujú porozumenie a empatiu voči jednotlivcom z rôznych kultúr. Vzdelávanie v angličtine poskytuje deťom platformu na komunikáciu a spojenie s ľuďmi z rôznych častí sveta, rozširuje ich obzory a podporuje globálne myslenie.

V Helen Doron English si uvedomujeme silu výučby angličtiny na pestovanie empatie a tolerancie u detí. Naše programy začleňujú tieto hodnoty pomocou pútavých aktivít, príbehov a multimediálneho obsahu na podporu empatie a rešpektu k rozmanitosti. Deti sa prostredníctvom pesničiek a hier učia porozumieť rôznym emóciám, perspektívam a potrebám. Vydávajú sa na nápadité dobrodružstvá s postavami, ktoré sú príkladom empatie a predvádzajú krásu rôznych kultúr a jazykov.

V našom programe Baby’s Best Start pre bábätká a batoľatá počúvajú rodičia a deti piesne, ktoré vyjadrujú rôzne emócie, ako je šťastie, smútok, hnev a strach. Učia sa tiež gestá a výrazy tváre, ktoré zodpovedajú týmto emóciám. To pomáha deťom rozvíjať emocionálnu gramotnosť a uvedomenie už od útleho veku.

V našom obľúbenom kurze Fun with Flupe pre predškolákov sledujú deti dobrodružstvá Flupe, rozkošného, priateľského a chlpatého stvorenia, ktoré žije v záhrade babky Fixovej. Flupeho farba sa mení s jeho emóciami a učí deti emocionálnemu prejavu. Sledovaním dobrodružstiev Flupeho a Paula v Knihe riekaniek sa deti učia čeliť výzvam a riešiť ich. To im pomáha cvičiť sa v schopnosti zaujať správny postoj a empatiu.

Náš kurz pre staršie deti Jump with Joey zavedie študentov na magickú cestu okolo sveta prostredníctvom rôznych príbehov a rozprávok. Deti sa učia vcítiť sa do rôznych ľudí a tvorov, ktoré na svojej ceste stretávajú. Učia sa, ako počúvať príbehy a problémy iných a ako im ponúknuť podporu a priateľstvo. To motivuje deti, aby ocenili rozmanitosť a prejavili empatiu.

Naše kurzy vystavujú deti rôznym kultúram, jazykom a tradíciám prostredníctvom multimediálneho obsahu a našej medzinárodnej komunity študentov a učiteľov. Tínedžeri spoznávajú svet s kurzami ako Paul Ward Explores, kde sa učia o mnohých rôznych tradíciách a kultúrach. Prostredníctvom Pavlových dobrodružstiev študenti skúmajú rôzne témy súvisiace s globálnymi problémami, ako sú ľudské práva, ochrana životného prostredia, rozmanitosť a inklúzia. Dozvedia sa tiež o slávnych ľuďoch, ktorí pozitívne prispeli spoločnosti, ako sú Martin Luther King Jr., Malala Yousafzai a Nelson Mandela. To ich povzbudzuje k rozvoju kritického myslenia a sociálnej zodpovednosti.

V našom programe Teen Talent pre tínedžerov študenti sledujú videá skutočných tínedžerov z rôznych krajín, ktorí zdieľajú svoje záľuby, záujmy a názory. Zúčastňujú sa tiež online fór, aby si vymieňali nápady a pohľady s ostatnými študentmi Helen Doron po celom svete. To im pomáha rozvíjať medzikultúrnu kompetenciu a rešpekt.

V Helen Doron English učíme deti nielen angličtinu ako druhý jazyk. Naša výnimočná metodika vzdelávania pomáha deťom rozvíjať taktiež empatiu a toleranciu, čím z našich študentov vyrastajú generácie empatických a otvorených jednotlivcov, ktorí pozitívne ovplyvnia náš svet.

Prijatím princípov empatie, tolerancie a osvojovania si anglického jazyka môžu rodičia a pedagógovia posilniť deti, aby sa stali empaticky cítiacimi globálnymi občanmi. Spoločne môžeme vytvoriť svet, v ktorom prevláda láskavosť a porozumenie, čím pripravujeme cestu k svetlejšej budúcnosti.

Ako podporiť empatiu a toleranciu u vášho dieťaťa:

 1. Dojčatá a batoľatá (vek 0-3):
 • Keď sú rozrušené, prejavte im náklonnosť a utešte ich, pomôžete im tak pochopiť a zvládnuť ich emócie. Prejavte svoju lásku a starostlivosť objatím a upokojením svojho dieťaťa, keď je rozrušené.
 • Zapojte sa do rozhovorov o pocitoch a emóciách a používajte jazyk primeraný veku, ktorý im pomôže vyjadriť ich emócie. Opýtajte sa svojho dieťaťa na jeho pocity v rôznych situáciách a povzbudzujte ho, aby o nich hovorilo.
 • Predstavte umenie a hudbu oslavujúce rozmanitosť a kultúry, vystavte ich rôznym umeleckým prejavom a hudobným štýlom. Začleňte do hry svojho dieťaťa hudbu z iných krajín alebo kultúr a rozšírte tak jeho pôsobenie na rôzne rytmy a melódie.
 • Zapojte sa do hier, ktoré zahŕňajú zdieľanie, striedanie sa a spoluprácu, podporujúc pochopenie dôležitosti zohľadňovania potrieb iných. Hrajte hry, ktoré si vyžadujú zdieľanie a striedanie, učte svoje dieťa hodnote spravodlivosti a empatie.
 1. Deti (4-10 rokov):
 • Povzbudzujte svoje dieťa, aby vyjadrilo svoje pocity a myšlienky a aktívne im načúvajte bez posudzovania alebo kritiky. Keď sa vaše dieťa podelí o svoje myšlienky alebo emócie, pozorne počúvajte a reagujte s empatiou, dávajte mu najavo, že jeho názor si ceníte.
 • Podnecujte svoje dieťa k tomu, aby premýšľalo o názoroch iných kladením otázok ako: „Ako sa podľa vás cítil váš priateľ, keď sa to stalo?“ Pomôžte svojmu dieťaťu rozvíjať empatiu tým, že ho požiadate, aby zvážilo, ako sa ostatní mohli cítiť v určitých situáciách.
 • Preskúmajte rôzne formy umenia a hudobné štýly, diskutujte o ich kultúrnom význame a histórii. Objavujte so svojím dieťaťom umenie a hudbu a rozprávajte sa o jedinečných príbehoch a tradíciách, ktoré s nimi súvisia.
 • Zapojte sa do aktivít, ktoré podporujú tímovú prácu, spoluprácu a riešenie problémov, zdôrazňujúce hodnotu spolupráce, empatiu a rešpektovanie nápadov a názorov iných. Povzbudzujte svoje dieťa, aby sa zúčastňovalo na skupinových aktivitách, kde môže spolupracovať, zdôrazňujúc dôležitosť tímovej práce a porozumenia perspektívam iných.
 1. Tweens and teens (vek 11-18):
 • Rešpektujte a uznávajte ich individualitu, podporujte ich voľby a záujmy, aj keď sa líšia od vašich vlastných. Rešpektujte individualitu svojho dospievajúceho tým, že budete podporovať jeho voľby a záujmy, aj keď sa líšia od vašich preferencií. • Podporujte diskusie o globálnych problémoch a súčasných udalostiach, podporujte kritické myslenie a skúmanie rôznych perspektív. Zapojte svojich tínedžerov do diskusií o dôležitých svetových problémoch, umožnite im kriticky myslieť a zvážiť rôzne uhly pohľadu.
 • Vystavte svojich tínedžerov rôznym formám umenia, literatúre a hudbe z rôznych kultúr, rozšírte ich porozumenie a ocenenie pre rozmanitosť. Zoznámte svojich tínedžerov s literatúrou, umením a hudbou z rôznych kultúr, rozšírte ich vedomosti a posilnite zmysel pre kultúrne uznanie.
 • Povzbudzujte svojich tínedžerov, aby sa aktívne zapájali do kontaktu s jednotlivcami z rôznych kultúr, rozvíjajte empatiu, toleranciu a otvorenú myseľ. Povzbudzujte svojich tínedžerov, aby hľadali príležitosti na interakciu s ľuďmi z rôznych prostredí a podporujte v nich porozumenie a prijatie.

Uplatňovaním týchto praktických tipov v rôznych fázach vývoja vášho dieťaťa môžete podporovať empatiu, toleranciu a uznanie rozmanitosti. Nezabudnite prispôsobiť tieto návrhy veku a potrebám vášho dieťaťa a tak ich podporiť v raste v empatických a otvorených jedincov.

Tým, že tieto návrhy prispôsobíte veku a potrebám dieťaťa, môžete podporiť to, že z nich vyrastú ľudia, ktorí sa vedia vžiť do druhých ľudí a budú vedieť akceptovať ich názory.

Záver

Pestovanie empatie a tolerancie u detí je spoločným úsilím medzi rodičmi a učiteľmi anglického jazyka. Tým, že deťom poskytujeme podporné výchovné prostredie, preukazujeme im láskavosť a prijímame rozmanitosť každého dieťaťa, vybavujeme ich schopnosťami orientovať sa v prepojenom svete. Učenie sa angličtiny pôsobí ako katalyzátor, otvára dvere novým kultúram, ľuďom a skúsenostiam, ktoré podporujú empatiu a rozširujú ich pohľad na svet. Spojme ruky pri výchove generácie empatických a otvorených jednotlivcov, ktorí pozitívne ovplyvnia náš svet.