Informácie o spracovávaní osobných údajov

Mgr. Adriana Žillová TRIP, P.O.Hviezdoslava 32/35, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40 939 189 (ďalej ako “Nezávislá lektorka HDE“ ), akoprevádzkovateľ osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovanie osobných údajov s ohľadom na Všeobecné nariadenie EU o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

Cieľom dokumentu je Vám poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, z akých zdrojovich získavame, k akým účelom ich využívame, komu ich smieme poskytnúť a kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame.

Aké osobné údaje spracovávame a akoich získavame?

Osobné údaje týkajúce saštudentov a zákonných zástupcov

Spracovávame osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • identifikačné údaje: meno a priezviskoštudenta, dátum narodeniaštudenta, meno a priezvisko zákonného zástupcu,
 • kontaktné údaje: adresa bydliska, doručovaciaalebo iná kontaktná adresa, telefón, emailová adresa,
 • informácie o alergiách na potraviny,
 • fotografie alebo videozáznam študenta pre marketingové a propagačné účely (na základe súhlasu),
 • ďalšie osobné údaje: hodnotenie úrovne znalostí študenta, číslo bankového účtu, platobné údaje, číslo zákazníckeho účtu, a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z konkrétnejzmluvy či zo zákona.

Osobné údaje, ktoréspracovávame s Vaším súhlasom, sú uvedené v súhlase sospracovaním osobných údajov, ktorý nám môžete udeliť. Informácie o alergiách na potraviny systematicky nespracovávame a neukladáme, vzhľadom na to, že sa jedná o citlivé osobné údaje. Tieto informácie nám môžu byt iba dobrovoľne a slovneoznámené pre zaistenie ochrany zdraviaštudenta v rámci výučby.

Osobné údaje týkajúce sa zamestnancov, zmluvných pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie

Spracovávame osobní údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • identifikačné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia
 • kontaktné údaje: adresa bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefón, emailová adresa,
 • fotografia zamestnanca,
 • údaje poskytnuté v rámci zaslaného životopisu (dosiahnuté vzdelanie, odborná prax a pod.),
 • Ďalšie osobné údaje: číslo bankového účtu, platobné údaje, číslo zákazníckeho účtu, a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z konkrétnejzmluvy či zo zákona (iba pre zamestnancov a zmluvných pracovníkov).

Osobné údaje získavame predovšetkým od Vás, najmä pri uzatváranízmluvy a v priebehu zmluvného vzťahu.

Ako Vaše osobné údaje využívame?

Osobné údaje týkajúce saštudentov a zákonných zástupcov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame iba za stanoveným účelom a využívame ichpredovšetkýmna:

 • plneniezmluvy a poskytovanie služieb (poskytovanie jazykových a iných kurzov),
 • komunikáciu s Vami,
 • informovanie o zmenách a novinkách v ponuke kurzov (oprávnený záujem),
 • umožnenie prístupu do rezervačného systému,
 • splnenie právnych povinností,
 • účtovné a daňové účely,
 • vedenie zákazníckej evidencie,
 • marketingové a propagačné účely (na základe výslovného súhlasu).

Osobné údaje týkajúce sa zamestnancov, zmluvných pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame iba za stanoveným účelom a využívame ichnajmä pre:

 • plnenie pracovno-právnych povinností zamestnávateľa,
 • umožnenie prístupu do informačných systému LC,
 • nábor a výber zamestnanca.

Osobné údaje pre tieto činnosti súspracované v rozsahu nutnom pre naplnenie týchto činností a po dobu nevyhnutnú k ich dosiahnutiualebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané či anonymizované.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje môžu byť pre zaistenie vyššie popísaných účelov, okremNezávislej lektorky HDEa jeho zamestnancovspracovávané tiežďalšími spracovateľmi.

Spracovatelia alebo príjemcovia osobných údajov súnajmä:

 • Edu Plus spol s r.o. (držiteľ národnejfrančízy pre rozvoj a šírenie programu pre výučbu anglického jazyka detí a mládeže od 3 mesiacov do 19 rokov známeho ako Helen Doron English),
 • Helen Doron Ltd (Izrael),
 • Salesforce (USA).

Na základe rozhodnutia Komisie 2011/61/EU z 31.1.2011 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24.10.1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov zabezpečujú tieto krajiny primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti predané tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať predanie predmetných osobných údajov.

Aké sú Vaše práva?

V súvislosti zospracovaním Vašich osobných údajov máte:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje
  a akésú Vaše práva (k tomu slúžiaj tento dokument),
 • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutiuďalších informácii súvisiacich s ichspracovaním
  zo strany Nezávislej lektorky HDE,
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, najmä pokiaľ (a) užnie súďalej potrebné pre ďalšiespracovanie; (b) ste odvolali svoj súhlas k ichspracovaniu; (c) ste oprávnene namietali voči ichspracovaniu; (d) bolispracované nezákonne; alebo (e) musia byť vymazané podľa právnych predpisov,
 • právo na obmedzeniespracovávania Vašich osobných údajov, pokiaľ (a) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, dokým neoverímeich správnosť; (b) spracovanie je protizákonné; (c) už ich nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy pre účely uplatnenia Vašich právnych nárokov alebo (d) namietate proti ichspracovaniu po dobu, kým neoveríme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami,
 • právo podať námietky proti spracovávaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ichspracovávame (a) pre účely priameho marketingu alebo (b) pre účely našich oprávnených záujmov,
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesťich k inému poskytovateľovi služieb,
 • právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas sospracovaním osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenianajmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím a zaisteniu bezpečnosti našich IT systémov. Kde je to vhodné, využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak máte otázky ohľadnespracovávania Vašich osobných údajovalebo potrebujete akúkoľvek inú súvisiacu pomoc, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu: Mgr. Adriana Žillová pre oblasť ochrany osobných údajov, a to telefonicky na tel. č.: +421908512082, elektronicky na adrese: velkekapusany@helendoron.sk alebo  písomne na adresu: P.O.Hviezdoslava 32/35, 079 01 Veľké Kapušany.