ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž 15 rokov Helen Doron English na Slovensku
(v ďalšom len „Súťaž“ )

 

Podmienky Súťaže 

Usporiadateľ Súťaže
Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Edu Plus, spol. s r.o., so sídlom: 124, Veľká Mača 925 32, IČO: 36 280 429, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 18129/T

Termín  konania hlavnej Súťaže
Súťaž sa bude konať v termíne 01.09.2020 – 29.10.2020 vrátane.

Definícia Súťaže
Predmetná Súťaž je propagačná Súťaž vyhlásená Usporiadateľom Súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách Súťaže. Poskytovateľom výhry je Usporiadateľ Súťaže, resp. jedna zo zapojených pobočiek Helen Doron English na Slovensku.

Účastníci Súťaže
Fyzické osoby (občania), ktorú sú klientmi niektorej z pobočiek Helen Doron English zapojených do Súťaže, pričom môže ísť o nových ako aj už existujúcich klientov. Klienti, ktorí nedosiahli v čase konania Súťaže 18 rokov, musia byť zastúpení zákonným zástupcom. Určujúcim identifikačným znakom účastníka Súťaže je jeho meno a kontakt, ktorý uvedenie na Súťažnom lístku.

Pravidlá Súťaže
Účastník Súťaže je zaradený do zlosovania o hlavnú cenu v Súťaži  – Učebné materiály a školné na 10 mesačný kurz ak riadne vyplnil Súťažný lístok, a to jeho obe strany, pričom je buď účastníkom prebiehajúcich kurzov alebo sa prihlásil do nového kurzu. Vyplnený Súťažný lístok musí účastník vhodiť do boxu, ktorý bude v čase konania súťaže umiestnený v priestoroch pobočky, ktorej je klientom. Všetky podmienky musia byť splnené zároveň a v opačnom prípade účastník nebude zaradený do zlosovania.

Losovanie výhercu Súťaže sa uskutoční na každej pobočke Helen Doron English samostatne za prítomnosti vedúceho pobočky. Losovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu spomedzi účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky účasti v Súťaži; podľa spôsobu stanoveného týmito Pravidlami.

Zaraďovanie účastníkov Súťaže do zlosovania, ako aj žrebovanie víťaza bude realizované pre každú pobočku Helen Doron English, zapojenú do Súťaže, osobitne.

Podmienkou zaradenia do Súťaže je zároveň súhlas účastníka Súťaže s týmito Podmienkami Súťaže.

Miesto Súťaže
Miestom Súťaže sú jednotlivé pobočky Helen Doron English na Slovensku zapojené do Súťaže.

Zoznam zúčastnených pobočiek Helen Doron English: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava Dúbravka, Bratislava Ružinov, Bratislava Staré mesto a Nové mesto, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Humenné, Kežmarok, Košice, Levice, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Ružomberok a Liptovský Mikuláš, Senec a Ivanka pri Dunaji, Skalica, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Zvolen.

Výluky zo Súťaže
Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere a v pomere obdobnom pracovnému pomeru ku spoločnosti Edu Plus, spol. s r.o., resp. k pobočke Helen Doron English zapojenej do súťaže, a blízke osoby v tomto bode vymenovaných subjektov v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Zo Súťaže budú vylúčené (resp. do nej nebudú zaradené) aj osoby, ktoré preukázateľne požiadali spoločnosť Edu Plus, spol. s r.o., resp. pobočku Helen Doron English zapojenú do Súťaže o vylúčenie, resp. nezaradenie do Súťaže.

 

Výhra v Súťaži

Hlavná cena: Učebné materiály a 10 mesačný kurz zdarma

Zlosovanie prebehne nesledujúci deň po ukončení Súťaže. V rámci zlosovania bude náhodným výberom vyžrebovaný výherca, ktorý získa hlavnú cenu, a to osobitne pre každú zúčastnenú pobočku Helen Doron English z okruhu klientov predmetnej pobočky zapojených do Súťaže. Výhercovia budú kontaktovaní na nimi uvedené kontaktné údaje, najneskôr do 7 dní odo dňa losovania. Pokiaľ si výherca neprevezme výhru osobne v lehote 15 dní odo dňa oznámenia o výhre, alebo ju odmietne prevziať, bude vyžrebovaný nový výherca zo Súťažiacich zapojených do Súťaže pre dotknutú pobočku Helen Doron English.

Cena bude odovzdaná len tomu účastníkovi Súťaže, ktorý splní všetky podmienky a pravidlá Súťaže, v zmysle týchto pravidiel Súťaže, nebude zo Súťaže vylúčený a bude vyžrebovaný Usporiadateľom Súťaže. Okrem výhry nemá výherca nárok na náhradu ďalších nákladov.

Pokiaľ sa výhercom stane účastník, ktorý už je aktívnym študentom niektorého z kurzov Helen Doron English, pričom tento kurz sa začal pred termínom Súťaže, cena mu bude poskytnutá vo forme poukážky na ďalší kurz podľa jeho výberu.

Pokiaľ sa výhercom stane účastník, ktorý je študentom kurzu, ktorý začal v období trvania Súťaže, t.j. od 01.09.2020 do 29.10.2020 vrátane, a má riadne zaplatený registračný poplatok a prvé školné, obdrží cenu vo forme poukážky na prebiehajúci kurz zdarma, pričom mu bude vrátený už zaplatený registračný poplatok a školné.

Daň z príjmu
Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa prípadne môžu vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ Súťaže neberie na seba žiadnu zodpovednosť za uhradenie dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. V prípade, ak sa v priebehu alebo aj po skončení Súťaže zistí, že účastník Súťaže konal v rozpore s pravidlami Súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže má spoločnosť Edu Plus, spol. s r.o právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo Súťaže.

 

Ochrana osobných údajov

Účasťou v Súťaži spôsobom podľa týchto pravidiel Súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s podmienkami Súťaže a rovnako poskytuje jeho osobné údaje na spracúvanie Usporiadateľom v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, adresa, telefónne číslo (ďalej aj ako „osobné údaje“).

Usporiadateľ Súťaže týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom  č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“), informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov Súťažiacich ako dotknutých osôb:

Identifikácia a kontaktné údaje Usporiadateľa

Edu Plus, spol. s r.o., so sídlom: 124, Veľká Mača 925 32, IČO: 36 280 429, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 18129/T
Tel. číslo: 0918955889

Email: slovakia @helendoron.sk

(ďalej len „Usporiadateľ“).

Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Usporiadateľ získava osobné údaje za účelom umožnenia účasti Súťažiaceho v Súťaži, a teda zapojenia sa Súťažiaceho do Súťaže, možnosti preverenia platnej účasti Súťažiaceho v Súťaži, informovania o priebehu Súťaže a odovzdania výhry výhercom, ako aj vykonania ďalších úkonov za účelom doručenia výhry, za účelom uverejnenia osobných údajov v anonymizovanej podobe, t.j. s uvedením iniciál mena a priezviska Súťažiaceho.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Usporiadateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov:

Poskytnutie údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a povinností Usporiadateľa ako Usporiadateľa Súťaže a rovnako aj Súťažiacich podľa týchto pravidiel Súťaže. Dotknutá osoba nie je povinná Poskytovateľovi svoje osobné údaje poskytnúť. V prípade neposkytnutia osobných údajov, sa dotknutá osoba nemôže zúčastniť Súťaže.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Príjemcami osobných údajov sú:

 1. osoby poverené spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene Usporiadateľa (sprostredkovateľom),
 2. osoby, ktoré poskytujú Usporiadateľovi služby poradenského, účtovného, finančného a právneho charakteru.
 3. zmluvný partneri Usporiadateľa, ktorí poskytujú Usporiadateľovi služby a/alebo plnenia týkajúce sa Súťaže
 4. osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom Súťaže a to najmä správne a súdne orgány a iné orgány verejnej moci.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má nasledovné práva vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov: V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Usporiadateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; Usporiadateľ spracúva údaje potrebné na realizáciu Súťaže po dobu trvania práv a povinností z týchto pravidiel Súťaže vyplývajúcich, najdlhšie však po dobu dvoch rokov od ukončenia Súťaže, ak dlhšie uchovávanie nie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Usporiadateľa. V prípade, ak Poskytovateľ získa osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu bude Usporiadateľ spracúvať po dobu trvania udeleného súhlasu.

Právo požadovať od Usporiadateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od Usporiadateľa potvrdenie o:

 1. účele spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
 4. dobe uchovávania osobných údajov,
 5. práve požadovať od Usporiadateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 7. zdroji osobných údajov, v prípade, ak boli osobné údaje získane od inej ako dotknutej osoby,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Usporiadateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Usporiadateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Usporiadateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby Usporiadateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Usporiadateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. Usporiadateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo,
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Usporiadateľa  prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Usporiadateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Usporiadateľovi, ak je to technicky možné a ak

 1. sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 2. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak Usporiadateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním odvolania súhlasu zaslaním e-mailu na adresu slovakia @helendoron.sk.

Právo podať sťažnosť: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Usporiadateľ v súvislosti s účasťou v Súťaži nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu  osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem Usporiadateľa vrátane namietania profilovania založeného na uvedených ustanoveniach.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Usporiadateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

Všeobecné ustanovenia:

Edu Plus, spol. s r.o si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá Súťaže počas jej priebehu, ako aj právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

Tieto pravidlá propagačnej Súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania Usporiadateľom propagačnej Súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia propagačnej Súťaže.

Účastníci propagačnej Súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej Súťaži vyjadrujú súhlas s týmito pravidlami propagačnej Súťaže.

Účastníci propagačnej Súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej Súťaži berú na vedomie, že na výhru nie je právny nárok.

V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa propagačnej Súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel propagačnej Súťaže.

 

V Bratislave, dňa 30.7.2020

 

Katalin Deák
konateľ Edu Plus, spol. s r.o