ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaží spoločnosti EDU PLUS, poskytovateľa kurzov angličtiny pre deti HELEN DORON (ďalej aj ako „súťaž“) na facebookovej  stránke vyhlasovateľa súťaže  HELEN DORON SLOVAKIA (ďalej len „štatút“). 

 

I.VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

 

Obchodné meno:EDU PLUS – HELEN DORON SLOVAKIA
Miesto podnikania:SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

 

 1. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.
 2. Predmetom súťaže je odpovedať na sériu otázok. Odpovede sa pridávajú do komentárov, resp. podľa inštrukcií priamo v postoch vyhlasovateľa.

 

III. LEHOTA TRVANIA SÚŤAŽE

 

 1. Lehota trvania súťaže pri jednotlivých súťažiach bude vždy uverejnená priamo v postoch vyhlasovateľa.

 

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI 

 

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
 2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu správne zodpovie otázku vyhlasovateľa súťaže.
 4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
 5. Zo súťaže bude vylúčený ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu, alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
 6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu
 7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba, alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
 8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí s týmito podmienkami súťaže a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

 

V. ŽREBOVANIE A OCENENIE

 

 1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. Štatútu.
 2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú zamestnanci vyhlasovateľa súťaže alebo ním poverení pracovníci.
 3. Vyžrebovaní výhercovia budú informovaní správou cez aplikáciu Messenger o výhre ceny v súťaži, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční po dohode medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.
 4. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny, alebo cenu odmietne, alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny, alebo cenu odmietne, alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 5. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

 

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami Nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Vyhlasovateľ súťaže je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré spracováva v rozsahu:

– meno, priezvisko alebo pseudonym
– Facebook ID (číselný kód každého používateľa siete Facebook)
– fotografia
– e-mailová adresa, korešpondenčná adresa a telefónne číslo.

 1. Prevádzkovateľ nespracováva osobné údaje účastníkov do momentu vyžrebovania výhercu súťaže. Osobné údaje spracováva prevádzkovateľ na účel vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry výhercovi súťaže a to po dobu trvania súťaže a odovzdania výhry. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre účely naplnenia zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a výhercom súťaže, ktorého predmetom je výhra a jej odovzdanie výhercovi súťaže. Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť spracovávať osobné údaje výhercu súťaže pre potreby vedenia účtovníctva.
 2. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, bude požiadaný vyhlasovateľom o oznámenie kontaktných údajov. Oznámenie kontaktných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre účely odovzdania ceny. Výherca môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu ako vyhotovenie a zverejnenie podobizne, zvukovo – obrazových záznamov, obrazových snímkov výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
 3. Súťažiaci má právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na presnosť osobných údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov.
 4. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.
 5. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke https://helendoron.sk/site/ochrana-osobnych-udajov/.

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút, alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozil vznik škody. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu 2) tohto Článku štatútu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
 5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

 

V Bratislave, 01.01.2020

 

Vyhlasovateľ súťaže:

Edu Plus, s.r.o.
925 32 Veľká Mača č. 124
IČO: 36280429