Angličtina pre deti
 
 

Prázdninové kurzy a tábory

 
 

Deti ZBOŽŇUJÚ Helen Doron English. Tak prečo nepokračovať v zábave aj počas prázdnin?

Helen Doron prázdninové kurzy a tábory

Deti nechcú vymeškať ani jediný týždeň s Helen Doron English.

Preto sme vytvorili množstvo Helen Doron English prázdninových kurzov.

Kurzy sú krátke a vytvorené pre prázdninové intervaly počas školského roka a veľkých letných prázdnin. Aktivity v kurzoch obsahujú dramatizáciu, hudbu, tanec, výtvarnú činnosť a viac – samozrejme, všetko v angličtine.

Prázdninové kurzy sú vhodné pre už zapísaných Helen Doron študentov alebo aj študentov nových v programoch Helen Doron English.

Prázdninové kurzy

(pozn. fotky o učebných materiáloch slúžia ako ilustrácia )

Holiday Fun with Flupe (3 – 7 rokov) Holiday_Flupe_kurz_Helen_Doron

Deti sa učia a precvičujú angličtinu s animovanými epizódami z Fun with Flupe, s množstvom zábavných hier, piesní a výtvarných činností v angličtine.

 


Holiday Jump with Joey (6 – 8 rokov )

Holiday_JWJ_letny_kurz_Helen_Doron

Letné epizódy dobrodružstiev malého Paula, Kangi, Milie. Deti sa naučia nové pesničky, novú slovnú zásobu a zopakujú si slovnú zásobu z kurzu ktorú navštevujú. Počas týždňa si deti užijú veľa pohybu, hier, tanca a kreatívnej zábavy.


I am the World (4 – 9 rokov)

Cesta_okolo_sveta_letny_kurz_Helen_Doron

Deti cestujú na virtuálny výlet okolo sveta cez výtvarné aktivity, dramatizáciu, hru, tancovanie a varenie, všetko v angličtine.

 

 


English through Drama (7-12 rokov)

ETD_letny_kurz_Helen_Doron

Deti sa učia a precvičujú hovorenú angličtinu prezentovaním klasickej rozprávky v štýle britskej pantomímy, s divokými kostýmami a groteskným humorom.


 

Prázdninové kurzy a tábory 2019 - žiadosť o informácie

 • Informácie o spracovávaní osobných údajov
  Edu Plus, spol. s r.o. 925 32 Veľká Mača č. 124, IČO: 36280429, držiteľ národnej frančízy pre rozvoj a šírenie programu pre výučbu anglického jazyka detí a mládeže od 3 mesiacov do 19 rokov známeho ako Helen Doron English (ďalej ako “ Edu Plus, spol. s r.o.“ alebo „NF“), ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovanie osobných údajov s ohľadom na Všeobecné nariadenie EU o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“).
  Cieľom dokumentu je Vám poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov ich získavame, k akým účelom ich využívame, komu ich smieme poskytnúť a kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame.
  Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?
  Osobné údaje týkajúce sa študentov a zákonných zástupcov
  Spracovávame osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:
  ● identifikačné údaje: meno a priezvisko študenta, dátum narodenia študenta, meno a priezvisko zákonného zástupcu,
  ● kontaktné údaje: adresa bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefón, emailová adresa,
  ● informácie o alergiách na potraviny,
  ● fotografie alebo videozáznam študenta pre marketingové a propagačné účely (na základe súhlasu),
  ● ďalšie osobné údaje: hodnotenie úrovne znalostí študenta, číslo bankového účtu, platobné údaje, číslo zákazníckeho účtu, a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z konkrétnej zmluvy či zo zákona.
  Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, sú uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov, ktorý nám môžete udeliť. Informácie o alergiách na potraviny systematicky nespracovávame a neukladáme, vzhľadom na to, že sa jedná o citlivé osobné údaje. Tieto informácie nám môžu byt iba dobrovoľne a slovne oznámené pre zaistenie ochrany zdravia študenta v rámci výučby.
  Osobné údaje týkajúce sa zamestnancov, zmluvných pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie
  Spracovávame osobní údaje v nasledujúcom rozsahu:
  ● identifikačné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia
  ● kontaktné údaje: adresa bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefón, emailová adresa,
  ● fotografia zamestnanca,
  ● údaje poskytnuté v rámci zaslaného životopisu (dosiahnuté vzdelanie, odborná prax a pod.),
  ● Ďalšie osobné údaje: číslo bankového účtu, platobné údaje, číslo zákazníckeho účtu, a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z konkrétnej zmluvy či zo zákona (iba pre zamestnancov a zmluvných pracovníkov).
  Osobné údaje získavame predovšetkým od Vás, najmä pri uzatváraní zmluvy a v priebehu zmluvného vzťahu.
  Ako Vaše osobné údaje využívame?
  Osobné údaje týkajúce sa študentov a zákonných zástupcov
  Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame iba za stanoveným účelom a využívame ich predovšetkým na:
  ● plnenie zmluvy a poskytovanie služieb (poskytovanie jazykových a iných kurzov),
  ● komunikáciu s Vami,
  ● informovanie o zmenách a novinkách v ponuke kurzov (oprávnený záujem),
  ● umožnenie prístupu do rezervačného systému,
  ● splnenie právnych povinností,
  ● účtovné a daňové účely,
  ● vedenie zákazníckej evidencie,
  ● marketingové a propagačné účely (na základe výslovného súhlasu).

  Osobné údaje týkajúce sa zamestnancov, zmluvných pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie
  Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame iba za stanoveným účelom a využívame ich najmä pre:
  ● plnenie pracovno-právnych povinností zamestnávateľa,
  ● umožnenie prístupu do informačných systému LC,
  ● nábor a výber zamestnanca.
  Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu nutnom pre naplnenie týchto činností a po dobu nevyhnutnú k ich dosiahnutiu alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané či anonymizované.
  Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
  Osobné údaje môžu byť pre zaistenie vyššie popísaných účelov, okrem Edu Plus, spol. s r.o. a jeho zamestnancov spracovávané tiež ďalšími spracovateľmi.
  Spracovatelia alebo príjemcovia osobných údajov sú najmä:
  ● Jednotlivé pobočky Helen Doron English na Slovensku,
  ● Helen Doron Ltd,
  ● Salesforce.
  Osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti predané tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať predanie predmetných osobných údajov.
  Aké sú Vaše práva?
  V súvislosti zo spracovaním Vašich osobných údajov máte:
  ● právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva (k tomu slúži aj tento dokument),
  ● právo na prístup k osobným údajom a poskytnutiu ďalších informácii súvisiacich s ich spracovaním zo strany Edu Plus, spol. s r.o.
  ● právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
  ● právo na vymazanie Vašich osobných údajov, najmä pokiaľ (a) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; (b) ste odvolali svoj súhlas k ich spracovaniu; (c) ste oprávnene namietali voči ich spracovaniu; (d) boli spracované nezákonne; alebo (e) musia byť vymazané podľa právnych predpisov,
  ● právo na obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov, pokiaľ (a) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, dokým neoveríme ich správnosť; (b) spracovanie je protizákonné; (c) už ich nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy pre účely uplatnenia Vašich právnych nárokov alebo (d) namietate proti ich spracovaniu po dobu, kým neoveríme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami,
  ● právo podať námietky proti spracovávaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracovávame (a) pre účely priameho marketingu alebo (b) pre účely našich oprávnených záujmov,
  ● právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb,
  ● právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov,
  ● právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.
  Ako chránime Vaše osobné údaje?
  Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím a zaisteniu bezpečnosti našich IT systémov. Kde je to vhodné, využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie.
  Potrebujete ďalšiu pomoc?
  Ak máte otázky ohľadne spracovávania Vašich osobných údajov alebo potrebujete akúkoľvek inú súvisiacu pomoc, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu Edu Plus, spol. s r.o. pre oblasť ochrany osobných údajov, a to telefonicky na tel. č.: +421 905 884 956, elektronicky na adrese slovakia@helendoron.sk alebo písomne na adresu Edu Plus, spol. s r.o. 925 32 Veľká Mača č. 124.