Angličtina pre deti
 

Bratislava – Rača

Angličtina, ktorá prináša skutočné výsledky

V roku 1985 lingvistka a pedagogička Helen Doron urobila zásadný prevrat vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka pre malé deti. Vyvinula totiž systematickú a ucelenú metódu, ktorá napodobňuje spôsob, akým sa deti učia svoj materinský jazyk. Dnes je Helen Doron English medzinárodnou sieťou vo viac ako 30 krajinách. Takmer 2 milióny detí dnes rozpráva po anglicky vďaka Helen Doron – zaraďte k nim aj svoje deti!

Kontaktné údaje:

Vyučovacie centrum Helen Doron English Nové Mesto a Staré Mesto, Bratislava

Kontaktná osoba:
Mgr. Judita Gajdošíková
Manažérka centra

Žarnovická 7, Bratislava
Tel.: 0918 649 408
Email: ba1@helendoron.sk

Contact Details

Kontaktujte nás

 • Informácie o spracovávaní osobných údajov
  EduLienka, n.o., Komenského 133 Štúrovo, 943 01, IČO: 45 735 808 (ďalej ako „Vyučovacie centrum“ alebo „LC“), zastúpená riaditeľkou Mgr. Juditou Gajdošikovou, ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov s ohľadom na Všeobecné nariadenie EU o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“).
  Cieľom dokumentu je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov ich získavame, k akým účelom ich využívame, komu ich smieme poskytnúť a kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame.
  Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?
  Osobné údaje týkajúce sa študentov a zákonných zástupcov
  Spracovávame osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:
  ● identifikačné údaje: meno a priezvisko študenta, dátum narodenia študenta, meno a priezvisko zákonného zástupcu,
  ● kontaktné údaje: adresa bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefón, emailová adresa,
  ● informácie o alergiách na potraviny,
  ● fotografie alebo videozáznam študenta pre marketingové a propagačné účely (na základe súhlasu),
  ● ďalšie osobné údaje: hodnotenie úrovne znalostí študenta, číslo bankového účtu, platobné údaje, číslo zákazníckeho účtu, a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z konkrétnej zmluvy či zo zákona.
  Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, sú uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov, ktorý nám môžete udeliť. Informácie o alergiách na potraviny systematicky nespracovávame a neukladáme, vzhľadom na to, že sa jedná o citlivé osobné údaje. Tieto informácie nám môžu byt iba dobrovoľne a slovne oznámené pre zaistenie ochrany zdravia študenta v rámci výučby.
  Osobné údaje týkajúce sa zamestnancov, zmluvných pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie
  Spracovávame osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:
  ● identifikačné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia
  ● kontaktné údaje: adresa bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefón, emailová adresa,
  ● fotografia zamestnanca,
  ● údaje poskytnuté v rámci zaslaného životopisu (dosiahnuté vzdelanie, odborná prax a pod.),
  ● ďalšie osobné údaje: číslo bankového účtu, platobné údaje, číslo zákazníckeho účtu, a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z konkrétnej zmluvy či zo zákona (iba pre zamestnancov a zmluvných pracovníkov).
  Osobné údaje získavame predovšetkým od Vás, najmä pri uzatváraní zmluvy a v priebehu zmluvného vzťahu.
  Ako Vaše osobné údaje využívame?
  Osobné údaje týkajúce sa študentov a zákonných zástupcov
  Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame iba za stanoveným účelom a využívame ich predovšetkým na:
  ● plnenie zmluvy a poskytovanie služieb (poskytovanie jazykových a iných kurzov),
  ● komunikáciu s Vami,
  ● informovanie o zmenách a novinkách v ponuke kurzov (oprávnený záujem),
  ● splnenie právnych povinností,
  ● účtovné a daňové účely,
  ● vedenie zákazníckej evidencie,
  ● marketingové a propagačné účely (na základe výslovného súhlasu).

  Osobné údaje týkajúce sa zamestnancov, zmluvných pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie
  Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame iba za stanoveným účelom a využívame ich najmä pre:
  ● plnenie pracovno-právnych povinností zamestnávateľa,
  ● umožnenie prístupu do informačných systému LC,
  ● nábor a výber zamestnanca, zmluvného spolupracovníka.
  Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu nutnom pre naplnenie týchto činností a po dobu nevyhnutnú k ich dosiahnutiu alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané či anonymizované.
  Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
  Osobné údaje môžu byť pre zaistenie vyššie popísaných účelov, okrem Vyučovacieho centra a jeho zamestnancov a zmluvných pracovníkov spracovávané tiež ďalšími spracovateľmi.
  Spracovatelia alebo príjemcovia osobných údajov sú najmä:
  ● Helen Doron Ltd,
  ● Edu Plus spol s r.o. (držiteľ národnej frančízy pre rozvoj a šírenie programu pre výučbu anglického jazyka detí a mládeže od 3 mesiacov do 19 rokov známeho ako Helen Doron English),
  ● EducaHD s.r.o. (majiteľ regionálnej licencie Helen Doron English pre Bratislava Staré a Nové mesto, Rača),
  ● Salesforce
  ● Ing. Alena Šálfalviová, účtovníčka.
  Osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti prenesené tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať prenos predmetných osobných údajov.
  Aké sú Vaše práva?
  V súvislosti zo spracovaním Vašich osobných údajov máte:
  ● právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva (k tomu slúži aj tento dokument),
  ● právo na prístup k osobným údajom a poskytnutiu ďalších informácii súvisiacich s ich spracovaním zo strany Vyučovacieho centra,
  ● právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
  ● právo na vymazanie Vašich osobných údajov, najmä pokiaľ (a) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; (b) ste odvolali svoj súhlas k ich spracovaniu; (c) ste oprávnene namietali voči ich spracovaniu; (d) boli spracované nezákonne; alebo (e) musia byť vymazané podľa právnych predpisov, ak uplynula doba zákonnej povinnosti na ich spracovanie a
  ● právo na obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov, pokiaľ (a) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, dokým neoveríme ich správnosť; (b) spracovanie je protizákonné; (c) už ich nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy pre účely uplatnenia Vašich právnych nárokov alebo (d) namietate proti ich spracovaniu po dobu, kým neoveríme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami,
  ● právo podať námietky proti spracovávaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracovávame (a) pre účely priameho marketingu alebo (b) pre účely našich oprávnených záujmov,
  ● právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb,
  ● právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov,
  ● právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

  Ako chránime Vaše osobné údaje?
  Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím a zaisteniu bezpečnosti našich IT systémov. Kde je to vhodné, využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie.
  Potrebujete ďalšiu pomoc?
  Ak máte otázky ohľadne spracovávania Vašich osobných údajov alebo potrebujete akúkoľvek inú súvisiacu pomoc, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu Vyučovacieho centra pre oblasť ochrany osobných údajov, a to telefonicky na tel. č.: +421 918 649 408, elektronicky na adrese ba1@helendoron.sk alebo písomne na adrese EduLienka, n.o., Komenského 133, 94301 Štúrovo.

Kde nás nájdete